LRN TRANSPORT AB - GØTEBORG

Vi har vår egen terminal i Sverige. På et av Gøteborgs flotteste industrifelt ligger LRN Transport AB, som betjener markedet i Sverige, samt import og eksport til de Europeiske markedet.

LRN Transport AB kan tilby transport av: person- og varebiler, parti- og stykkgods. Ved vår nye moderne terminal kan vi tilby lagring i tidsriktigelokaler. Vi har daglig ca. 20 lastebiler som betjenter området Vest Sverige - Sørøst Norge.

Gjennom samarbeid med LRN Transport AS i Norge gir dette oss muligheter for å oppnå rasjonelle og konkurransedyktige transportløsningar for våre kunder.

Vi har for tiden ca. 4.500 kvm lagerhotell og ca 15.000 kvm asfaltert tomt.

 
Platschef:
Martin Thomasson
Kärrlyckegatan 14
S-418 78 GÖTEBORG
+46 031 647 150
+46 709 119 826
e-post: martin@lrntransport.se


Terminal:
Filip Olausson
Platsansvarig terminal
Flygfältsgatan 14
S-423 37 TORSLANDA
+46 70 91 19 820
e-post: filip.olausson@lrntransport.seØkonomiavdeling:
Petter Sjöman
Kärrlyckegatan 14
S-418 78 GÖTEBORG
+46 031 647 150
e-post: petter.sjoman@lrntransport.se


 Affärsidé
LRN Transport AB ska med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunderna attraktiva och säkra lösningar av tjänster inom transport och logistik.

Affärsmässighet och strategiskt tänkande gör oss till en långsiktig partner som förstår vikten av kostnadseffektivitet och ekonomiskt gynnsamma lösningar. Detta innebär samtidigt ett optimalt miljötänkande.
Kvalitetspolicy
LRNs kvalitetspolicy är att för sina kunder vara en pålitlig och säker leverantör av transporter och logistiktjänster.

Vår kvalitet ska ständigt utvecklas så att den uppfyller kundernas krav och motsvarar förväntningarna.

Detta innebär att:
• vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn
• vår kvalitet är alla medarbetares ansvar
• varje medarbetare ska veta vad hon/han gör och varför
• vi alltid strävar efter nollfelsprincipen
• kvalitet ska styras mot mätbara mål
• vår verksamhet ska präglas av ständiga förbättringar
• att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
• inneha nödvändig kompetens för att utföra kundens uppdrag
Miljöpolicy
• öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter och verksamheter
• ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
• se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga
• ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar
• följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav
• löpande sätta miljömål och följa upp dessa

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.
Certifiering

Svensk Certifiering Norden AB intyger härmed att ledningssystemet in LRN Transport Sverige AB har granskats och uppfyller kraven i: ISO 9001:2015

Svensk Certifiering Norden AB intyger härmed att ledningssystemet in LRN Transport Sverige AB har granskats och uppfyller kraven i: ISO 14001:2015